ملاقات، دیدار اقوام و دوستان و یا تحقیق و اکتشاف در کانادا